Jak objaśniać gramatykę uczącym się języka polskiego jako obcego
PDF

Słowa kluczowe

Explanation of grammar
selection and analysis of language material
manner of presenting grammar

Jak cytować

JasińskaA. (2017). Jak objaśniać gramatykę uczącym się języka polskiego jako obcego. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Ad Didacticam Litterarum Polonarum Et Linguae Polonae Pertinentia, 7(223), 67-78. Pobrano z https://czasopisma.up.krakow.pl/dlp/article/view/3861

Abstrakt

The article presents ideas regarding the explanation of grammar in the process of teaching

Polish as a foreign language. The author focuses on problems such as: the place and role of

grammar in teaching foreign languages including Polish as a foreign language; selection and

analysis of language material for explanation; the manner of presenting grammar; the use

of grammar commentary; using one’s mother tongue and foreign language of the learners

to explain grammar; as well as referring to one’s mother tongue in order to facilitate the

understanding of a given topic. The entire article is enriched with numerous examples

from pedagogical practices as well as a list of topics from Polish grammar that after proper

presentation should not be problematic for those learning Polish as a foreign language.

PDF

Bibliografia

Campbell C., Kryszewska H., Learner – based teaching, Oxford 1992.

Europejski system opisu kształcenia językowego, Warszawa 2003.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych, Warszawa 2001.

Komorowska H., Nauczanie gramatyki języka obcego a interferencja, Warszawa 1980.

Komorowska H., Cel kształcenia językowego – autonomia ucznia, [w:] Nauka języka obcego

w perspektywie ucznia, red. H. Komorowska, Warszawa 2011.

Kurs edynburski językoznawstwa stosowanego, tom I, Rozprawy z językoznawstwa stosowanego,

red. Jan Rusiecki, Warszawa 1983.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego, red. W.T. Miodunka, Kraków 2011.

Scrivener J., Learning Teaching, Oxford 2005.

Zając J., Cel nauki języka obcego – kompetencja językowa, [w:] Nauka języka obcego w perspektywie

ucznia, red. H. Komorowska, Warszawa 2011.

POLITYKA PRAW AUTORSKICH
Wydawca „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia as Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia” jest upoważniony do korzystania z wszystkich opublikowanych w czasopiśmie materiałów oraz ich rozpowszechniana na podstawie umowy licencji niewyłącznej nieograniczonej w czasie. Umowę zawiera się, uprzednio na czas nieoznaczony, każdorazowo z autorem/ką konkretnego utworu na określonych w tamtejszej umowie polach eksploatacji.  

Autor przenosi bezpłatnie na Wydawcę wyłączne autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie jego wielokrotnego wydania i  rozpowszechnienia na  wszelkich znanych nośnikach na wszystkich znanych  polach eksploatacji, a zwłaszcza do: utrwalenia utworu, zwielokrotnienia utworu dowolną techniką (w tym m.in. drukiem oraz w formie zapisu elektronicznego) na wszelkich znanych nośnikach  (w tym m.in. informatycznych, elektronicznych i poligraficznych) oraz we wszelkich systemach informatycznych (szczególnie typu internet), wprowadzenia utworu do pamięci komputera, rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, wprowadzenia do obrotu utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udzielaniu wszelkich licencji i sublicencji na korzystanie z utworu, publicznego wykonania, odtwarzania, wystawiania i wyświetlania utworu, użyczaniu, najmu i dzierżawy  utworu oraz egzemplarzy zwielokrotnienia utworu, udostępniania, wprowadzanie do obrotu i rozpowszechniania utworu i egzemplarzy zwielokrotnienia utworu za pośrednictwem sieci informatycznych, w szczególności typu internet.

POLITYKA OTWARTEGO DOSTĘPU
„Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia as Didacticam Litterarum Polonarum et Linguae Polonae. Pertinentia” to czasopismo o otwartym dostępie. Cała jego zawartość jest dostępna bezpłatnie dla użytkowników i instytucji na zasadach licencji niewyłącznej CreativeCommons (CC-BY-4.0). Użytkownicy/ki mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać (w dowolnych mediach i formatach), drukować teksty artykułów bez uprzedniej zgody wydawcy lub autora/ki, pod warunkiem podania źródła dostępu i autorstwa danej publikacji. Jest to zgodne z definicją otwartego dostępu BOAI (http://www.soros.org/openaccess).

Pliki do pobrania

Pobieranie danych nie jest jeszcze dostępne.