Zieleń miejska w dzielnicy Podgórze Duchackie w Krakowie – własność gruntów, zagospodarowanie i ocena mieszkańców

Autor

  • Katarzyna Studziżór
  • Agnieszka Kwiatek-Sołtys Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.12

Abstrakt

Przedmiotem pracy jest zagospodarowanie przestrzenne obszarów zieleni miejskiej w dzielnicy Podgórze Duchackie w Krakowie. Głównym celem opracowania jest identyfikacja zagospodarowania przestrzennego obszarów zieleni miejskiej na terenie dzielnicy Podgórze Duchackie w Krakowie oraz ustalenie zależności poziomu tego zagospodarowania z strukturą własności gruntów. Ważnym celem pracy było także poznanie opinii mieszkańców na temat zagospodarowania terenów zieleni miejskiej badanej dzielnicy. Choć badania terenowe wykazały, że obszary zieleni miejskiej Podgórza Duchackiego są dostatecznie zagospodarowane to na terenie dzielnicy jest jednak wiele przestrzeni, które można poprawić. Obszary te
należą do różnych właścicieli. W odniesieniu do własności można zauważyć, iż obszary zieleni miejskiej ogólnodostępnej takiej jak parki i zieleńce to przede wszystkim własność Gminy Kraków. W opinii mieszkańców natomiast obszarów zieleni miejskiej jest za mało, a ich zagospodarowanie nie należy do najlepszych. Podjęcie tej tematyki wydaje się bardzo istotne z uwagi na bardzo duży odsetek mieszkańców miasta, którzy korzystają z terenów zielonych. Spośród osób, które wzięły udział w badaniu ankietowym niemal wszyscy (99,2%) przyznali, że przebywają w przestrzeniach zieleni miejskiej, natomiast 96,9% respondentów korzysta z zieleni miejskiej na terenie Podgórza Duchackiego.

Bibliografia

Białobok S. (1985). Renowacja parków w skażonym środowisku. Aura, 5, 8-10.

Budziło, P., & Socała, D. (2019). Badanie dotyczące poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Krakowa. Kraków: BBS Obserwator.

Brzywczy-Kunińska Z., Wiwatowski L. (1962). Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni. Warszawa: PWZS.

Chojecka, A. (2014). Znaczenie terenów zielonych w przestrzeni publicznej oraz ich wpływ na jakość życia miejskiego. Rynek-Społeczeństwo-Kultura, 1(9), 48-54.

Dudzic-Gyurkovich, K. (2021). Urban Development and Population Pressure: The Case of Młynówka Królewska Park in Krakow, Poland. Sustainability, 13(3), 1116.

Flemming G. (1983). Klimat- środowisko - człowiek. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Gehl, J. (2020). Public space and public life during Covid 19. Copenhagen: Gehl Institute.

Kasprzyk, B. (2015). Poczet sołtysów i wójtów wsi, gmin i gromad przyłączonych do Krakowa po 1915 roku. Red. A. Staniszewska. Kraków: Urząd Miasta Krakowa.

Komornicki, T. (1968). Gleby terytorium miasta Krakowa. W: Środowisko geograficzne terytorium miasta Krakowa. Red. M. Klimaszewski. Kraków: Wyd. PWN.

Łukasiewicz A., Łukasiewicz S. (2006). Rola i kształtowanie zieleni miejskiej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.

Michniewicz-Ankiersztajn H. (2014). Rola zieleni w kształtowaniu przestrzeni miast europejskich w kontekście jakości życia ich mieszkańców (The Role of Greenery in the Shaping of European Cities Spaces in Terms of the Quality of Life of their Inhabitants). Journal of Health Sciences, 4, 130-140.

Matuszkiewicz, J. (2008). Potencjalna roślinność naturalna Polski. Warszawa: IGiPZ, PAN.

Matuszkiewicz, J. (2008). Regionalizacja geobotaniczna Polski. Warszawa: IGiPZ PAN.

Solon, J., Borzyszkowski, J., Bidłasik, M., Richling, A., Badora, K., Balon, J., & Brzezińska-Wójcik, T. (2018). Chabudziński Ł., Dobrowolski R., Grzegorczyk I., et al. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. Geogr. Pol, 91, 143-170.

Tytko, M. M. (2017). Akt lokacyjny wsi Wola Janowa. Kurier, 11(2 (82)).

Źródła prawne i internetowe:

https://miip.geomalopolska.pl

https://miip.geomalopolska.pl/imap/#gpmap=gp34

https://www.bip.krakow.pl/?dok_id=136360

https://www.pgi.gov.pl/psh/zadania-psh/8913-zadania-psh-jcwpd.html

Uchwała Nr LV/279/2006 Rady Dzielnicy XI Miasta Krakowa z dnia 22 maja 2006 roku w sprawie wniosku do Rady Miasta Krakowa o uzupełnienie nazwy Dzielnicy o określenie zgodne z lokalnymi tradycjami.

UN-Habitat Guidance on COVID-19 and Public Space (2020). UN-Habitat for a Better Urban Future.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły