Założenia rewitalizacji dawnego przyzakładowego osiedla mieszkaniowego Pszczelnik i w Jaworznie

Autor

  • Natalia Sierpińska
  • Monika Płaziak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.9

Abstrakt

Opracowanie zawiera uzasadnienie uznania dawnego osiedla przyzakładowego Pszczelnik I w Jaworznie za obszar zdegradowany. Z tego względu powinien dla tego osiedla powstać program rewitalizacji. Autorki na podstawie badań własnych - analizy dostępnych materiałów źródłowych, wywiadów z pracownikami różnych instytucji, obserwacji nieuczestniczącej i uczestniczącej oraz ankietyzacji mieszkańców osiedla - zidentyfikowały jego najważniejsze problemy przestrzenno-funkcjonalne oraz społeczno-ekonomiczne, jak też zaproponowały założenia koncepcji rewitalizacji. W toku badań napotkano na wiele barier natury instytucjonalnej, na które autorki starały się zwrócić szczególną uwagę - rozwiązanie tych barier z pewnością ułatwiłoby proces wyznaczania obszaru zdegradowanego, jak też przeprowadzenie ewentualnej rewitalizacji osiedla Pszczelnik, a wartością dodaną byłoby łatwiejsze prowadzenie w przyszłości porównawczych badań przestrzennych w całym mieście Jaworznie

Bibliografia

Brzosko-Sermak, A., Płaziak, M., Trzepacz, P. (2017). Przemiany funkcji handlowych i usługowych centrum dzielnicy mieszkaniowej na przykładzie Krakowa - Nowej Huty. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31(2), 95-110. DOI:

24917/20801653.312.7

Jarczewski, W (2009). Skala degradacji miast w Polsce. W: W. Jarczewski (red.), Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Jarczewski, W. (red.) (2017). Delimitacja krok po kroku. Metoda wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na potrzeby gminnych programów rewitalizacji. Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa.

Jarczewski, W., Kułaczkowska, A. (red.) (2019). Raport o stanie polskich miast. Rewitalizacja. Warszawa-Kraków: Instytut Rozwoju Miast i Regionów.

Jadach Sepioło, A. (2017). Rafy procesu rewitalizacji-teoria i polskie doświadczenia. Gospodarka w praktyce i teorii, 49(4), 23-39.

Karwińska, A. (2008). Gospodarka przestrzenna. Uwarunkowania społeczno-kulturowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Muzioł-Węcławowicz, A. (2009). Rewitalizacja dzielnic śródmiejskich. W: W. Jarczewski (red.) Przestrzenne aspekty rewitalizacji: śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe. Kraków: Instytut Rozwoju Miast.

Niezabitowski, M. Rożałowska B. (2010). Ludzie i instytucje w procesie przemian miejskiej społeczności lokalnej: studium socjologiczne na przykładzie osiedla Zandka w Zabrzu. Gliwice: Wydawnictwo Politechniki Śląskiej.

Parysek, J. J. (2015). Rewitalizacja miast w Polsce: wczoraj, dziś i być może jutro. Studia miejskie, 17, 9-25.

Parysek, J.J. (2017). Od „miasta socjalistycznego” do nowoczesnego miasta XXI w. (krótka retrospekcja z perspektywy początku 2017 r.). Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 38, 21-49.

Płaziak, M., Szymańska, A.I. (2017). Regres czy rozwój lokalnej działalności handlowo-usługowej w najstarszej części Nowej Huty? Przedsiębiorczość - Edukacja, 13, 228-243.

Rożałowska, B. (2018). Idea partnerstwa w procesie rewitalizacji górniczych osiedli mieszkaniowych - szanse i dylematy. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Seria: Organizacja i Zarządzanie, 129, 461-473.

Rykiel, Z. (2000). Przemiany przestrzeni społecznej polskiego miasta postsocjalistycznego. W: I. Jażdżewska (red.) Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (część I). Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 31-39.

Sagan, I. (2000). Społeczny i rynkowy wymiar miejsca w mieście socjalistycznym i postsocjalistycznym. W: I. Jażdżewska (red.) Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany. XIII Konwersatorium Wiedzy o Mieście (część I). Łódź: Katedra

Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 67-71.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Jaworzna (2021,08 sierpień). Pozyskano z: http://bip.jaworzno.pl/a,38349,uchwala-nr-xxvi3492020-rady-miejskiej-w-jaworznie-z-dnia-26-listopada-2020-r-w-sprawie-

-uchwalenia-zm.html.

Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) (2021, 22 marca) Pozyskano z: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150001777

Węcławowicz, G. (2000). Kształtowanie się nowego modelu zróżnicowań społeczno-przestrzennych miasta w Europie Środkowej. W: I. Jażdżewska (red.) Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część I). XIII Konwersatorium Wiedzy

o Mieście. Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 25-30.

Zaniewska, H. (2007). Ewolucja koncepcji urbanistyczno-architektonicznych budowy osiedli mieszkaniowych. Problemy Rozwoju Miast, 4(3), 49-55.

Zborowski, A. (2001). Procesy globalizacji w mieście postsocjalistycznym. W: I. Jażdżewska (red.) Miasto postsocjalistyczne. Organizacja przestrzeni miejskiej i jej przemiany (część II). XIV Konwersatorium Wiedzy o Mieście. Łódź: Katedra Geografii Miast i Turyzmu Uniwersytetu Łódzkiego, Komisja Geografii Osadnictwa i Ludności PTG, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 95-106.

Zborowski, A. (2005). Przemiany struktury społeczno-przestrzennej regionu miejskiego w okresie realnego socjalizmu i transformacji ustrojowej (na przykładzie Krakowa). Kraków: IGiGP Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły