Turystyka na obszarach wiejskich województwa małopolskiego w kontekście uwarunkowań przyrodniczych

Autor

  • Agnieszka Gil Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.5

Abstrakt

Województwo małopolskie z uwagi na duże zróżnicowanie przestrzenne jest dobrym przykładem dla zobrazowania rozwoju turystyki w oparciu o warunki naturalne. Zasoby przyrodnicze stanowią wielkie bogactwo regionu i dają możliwość rozwoju znacznych jego części w oparciu o turystykę. W opracowaniu starano się przedstawić przyrodnicze uwarunkowania turystyki w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich woj. małopolskiego i w ich kontekście określić poziom rozwoju turystki w tych jednostkach. Celem opracowania było przeprowadzenie analizy uwarunkowań przyrodniczych gmin w województwie małopolskim w zakresie przydatności do rozwoju turystyki w regionie. Przeprowadzone badania pozwalają określić jak warunki przyrodnicze wpływają na turystykę w województwie małopolskim. W przestrzeni województwa małopolskiego znajdują się gminy, w których wiodącą funkcją społeczno-gospodarczą jest turystyka. Ośrodkami o szczególnych walorach dla wypoczynku, rekreacji, odnowy biologicznej stają się w woj. małopolskim coraz częściej miejscowości wiejskie. Nowe możliwości rozwoju turystki stwarza poprawa warunków dostępności komunikacyjnej do obszarów wiejskich np. okolice doliny
rzeki Raby.

Bibliografia

Bajgier-Kowalska, M., Tracz, M., Uliszak, R. (2016). Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich na przykładzie gospodarstw agroturystycznych województwa małopolskiego. Przedsiębiorczość-Edukacja, 12, 256-273.

Bański, J. (2014). Współczesne typologie obszarów wiejskich w Polsce - przegląd podejść metodologicznych = Contemporary typologies of rural areas in Poland - an overview of methodological approaches. Przegląd Geograficzny, 86(4), 441-470.

Chudy-Hyski, D. (2006). Ocena wybranych uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej obszaru. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 2/1.

Ciołkosz, A., Guzik, C., Luc, M., Trzepacz, P. (2011). Zmiany użytkowania ziemi w Karpatach Polskich w okresie 1988-2006. Kraków : Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ.

Dębniewska, M., Skorwider-Namiotko, J. (2015). Poziom rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych powiatów Warmii, Mazur i Podlasia. Ekonomia i środowisko, 4, 165-174.

Hełdak, D. (2017). Rozwój usług turystycznych na Podhalu na przykładzie miejscowości Białka Tatrzańska. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio B - Geographia, Geologia, Mineralogia et Petrographia, 71(2), 129.

Hendel, M. (2016). Przydatność wskaźników funkcji turystycznej w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gminy Ustroń. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska, 87, 157-170.

Kępińska, B., Łowczowska, A. (2002). Wody geotermalne w lecznictwie, rekreacji i turystyce. Studia. Rozprawy, Monografie, 113, 1-78.

Mileska, M.I. (1963). Regiony turystyczne Polski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Nowak, A. (2011). Zmiany granicy rolno-leśnej w Pasmach Magurskich Beskidu Niskiego od lat 1978-1980 do lat 2003-2004. Prace Geograficzne, 128, 111-126.

Płochniewski (red.) (1990). Perspektywy zwiększenia eksploatacji wód termalnych do celów balneologicznych i rekreacyjnych.

Rajchel, L., Czop, M. (2013). Walory źródeł karpackich wód mineralnych jako element przestrzeni publicznej. W: Maciej Nitka, Marek Tarko, Anna Serafin, Wojciech Kolarski (red.),

Uzdrowiska górskie i podgórskie. Kraków: Małopolska Okręgowa Izba Architektów RP.

Pobrane z: https://www.mpoia.pl/doc/publikacje/Konferencja_w_Szczawnicy.pdf.

Sala, J. (2017). Wody geotermalne jak czynnik rozwoju turystyki w regionie podhalanskim. Prace i Studia Geograficzne, 62/2, 87-103.

Szromek, A. (2012). Przegląd wskaźników funkcji turystycznej i ich zastosowanie w ocenie rozwoju turystycznego obszaru na przykładzie gmin województwa śląskiego. Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie/Politechnika Śląska, 61, 295-309.

Warszyńska, J. (1974). Ocena zasobów środowiska naturalnego dla potrzeb turystyki, na przykładzie woj. krakowskiego. Prace Geograficzne - Polska Akademia Nauk. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Oddz. w Krakowie.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły