Zagrożenie infrastruktury przesyłowej przez ruchy osuwiskowe w zlewniach Bielanki i Bystrzanki w gminie Gorlice

Autor

  • Karol Augustowski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.17.1

Abstrakt

Zlewnia Bielanki i Bystrzanki zlokalizowane są prawie w całości na terenie gminy Gorlice. Obszar ten charakteryzuje się bardzo korzystnymi warunkami dla rozwoju procesów osuwiskowych. Sprzyjająca budowa geologiczna – łupkowo-piaskowcowa, liczne uskoki tektoniczne, wysokie opady oraz duże nachylenie stoków powodują, iż udział osuwisk w powierzchni tego terenu wynosi ok. 25,7% i zróżnicowany jest w badanych zlewniach: w zlewni Bielanki – 17,79%, w zlewni Bystrzanki – 34,39%.
Spośród ok. 52,2 km elementów infrastruktury przesyłowej, do których zaliczono: drogi krajowe, powiatowe, gminne, lokalne utwardzane oraz linie elektryczne, aż 17,6 km zagrożona jest ruchami osuwiskowymi, co stanowi ok. 33,8% ich całkowitej długości. Liczba odsłonięć rur gazowych na skutek ruchu osuwiskowego wyniosła ok. 5 w ciągu ostatnich lat. Słupy energetyczne i telekomunikacyjne często ulegają odchylaniu, co w konsekwencji może doprowadzić do przerwania linii przesyłowych.

Bibliografia

Augustowski, K. (2006). Wpływ osuwisk na infrastrukturę w gminie Gorlice, praca magisterska, maszynopis, Archiwum Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Gil, E., Kotarba, A. (1979). Model dynamicznego stoku osuwiskowego na obszarze fliszowym (przykład z Polskich Karpat). Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych, 222, Z badań geologicznych nad erozją gleb. Część 4, PAN, 25–37.

Jankowski, L. (1996). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1 : 25 000, Arkusz Rzepiennik, rękopis.

Kopciowski, R. (1996). Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski, 1 : 25 000, Arkusz Gorlice, rękopis

Kopciowski, R. (1998). Budowa geologiczna płaszczowiny magurskiej strefy Siar między Ropą a Krempną. W: Konferencja Naukowo-Techniczna pt. Dzień dzisiejszy przemysłu naftowego. 50-lecie oddziału Gorlice SITPNiG, Wysowa, 55–59.

Kotarba, A. (1970). Charakterystyka rzeźby okolic Szymbarku. W: Badania fizyczno-geograficzne otoczenia Stacji Naukowo-Badawczej Instytutu Geografii PAN w Szymbarku. Dokumentacja Geograficzna 3, 7–24.

Kozikowski, H. (1956). Geologia płaszczowiny magurskiej i jej okien tektonicznych na południowy zachód od Gorlic. Biul. Inst. Geol., 110, 47–78.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Gorlice (1998). 1 : 5 000, Arkusze: Bielanka, Bystra, Ropica Polska 1, Ropica Polska 2, Stróżówka, Szymbark 1, Szymbark 2.

Mrozek, T., Wójcik, A., Rączkowski, W., Nescieruk, P., Zimnal, Z., Gil, E., Bochenek, W., Zabuski, L. (2005). Osuwiska okolic Szymbarku. Aplikacyjne aspekty projektu „ALARM”, VII Zjazd Geomorfologów Polskich, 19–22 września 2005, Kraków, 62–68.

Słupik, J. (1973). Zróżnicowanie spływu powierzchniowego na fliszowych stokach górskich. Dokumentacja Geograficzna, 2, 290–295.

Starkel, L. (1973). Cel i zakres studiów nad środowiskiem geograficznym okolic Szymbarku. Dokumentacja Geograficzna, 1, 7–14.

Świdziński, H. (1973). Budowa geologiczna i roponośność rejonu Szymbarku koło Gorlic. Z badań geologicznych w Karpatach, Prace Geograficzne, 80, 1–53.

Pobrania

Opublikowane

2022-01-10

Numer

Dział

Artykuły