Znajomość architektury organicznej i jej zastosowanie w hotelarstwie w opinii respondentów

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.16.2

Abstrakt

Człowiek od początku dziejów budowy i kształtowania kultur pierwotnych, niezależnie od miejsca zamieszkania i sposoby bytowania, podpatrywał przyrodę. Jego zainteresowania zwrócone były ku formom struktur świata roślinnego, kolejnym fazom ich biologicznego rozwoju, sposobom funkcjonowania, a w konsekwencji możliwości zastosowania ich w budownictwie. Architektura organiczna powstała jako odłam kierunku modernistycznego i jest tą formą architektury, która w swej idei odwołuje się do tradycji miejsc, przestrzeni, fizjonomii krajobrazu i klimatu, a także rodzinnych form kultury i sztuki. Architektura organiczna wykorzystuje innowacyjne rozwiązania adaptujące siłę i odnawialne źródła energii do kształtowania środowiska życia zdrowego i przyjaznego, zgodnie z zasadami współczesnego holizmu. Głównym celem artykułu było przedstawienie wyników badania w formie sondażu diagnostycznego na temat znajomości wśród respondentów pojęcia dotyczącego zrównoważonego rozwoju, ekohotelu, a także architektury organicznej oraz jej zastosowania w hotelarstwie. W badaniu wzięło udział 236 osób, na podstawie, których odpowiedzi można wywnioskować, że pojęcie zrównoważonego rozwoju znane jest dla 46,5% spośród wszystkich ankietowanych osób, natomiast ponad połowa respondentów (52%) nie zna i nie umie scharakteryzować czym jest architektura organiczna. Również połowa ankietowanych biorących udział
w badaniu (50%) nie jest w stanie wymienić żadnej budowli wpisującej się w styl architektury organicznej, a tylko 17% spośród wszystkich respondentów potrafi wymienić budowle wpisująca się w styl architektury organicznej. Również dla większości ankietowanych (55%) pojęcie ehohotelu jest nieznane, a tylko 11% z respondentów potrafiło wymienić przykład takiego hotelu.

Bibliografia

Bohdanowicz, P. (2005). Turystyka a świadomość ekologiczna. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.

Dąbrowska-Milewska, G. (2010). Dom prywatny jako architektura oparta na ideach, Czasopismo Techniczne. Biblioteka Cyfrowa Politechniki Krakowskiej, 54-63.

Ewald, K. (2001). The neglect of aesthetics landscape planning in Switzerland. Land-scape and Urban Planning, 54, 255-266.

Hanks, D.A., Wright, F.L., Gallery, R. (1999). The Decorative Designs of Frank Lloyd Wright. Courier Corporation.

Hildebrand, G. (1991). The Wright space: pattern and meaning in Frank Lloyd Wright’s houses. Seattle: University of Washington Press.

Houdré, H. (2008). Sustainable Hospitality: Sustainable Development in the Hotel Industry. Cornell Industry Perspectives, No. 2.

Jagiełło-Kowalczyk, M. (2013). Organiczna forma przyszłości. Środowisko Mieszkaniowe, 180-184.

Kasprzak, K. (2006). Ochrona środowiska w hotelach; wybór problemów. Zeszyty Naukowe, Polskie Towarzystwo Gleboznawcze, z. 6.

Klein, L. (2007). Natura architektury - o inspiracjach organicznych we współczesnej architekturze. Sztuka i Filozofia, 30, 144-150.

Kowalczyk, A. (2001). Geografia hotelarstwa. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Leśniak, J. (2012). Ekohotel SPA jako element zrównoważonej turystyki w Szwecji. Journal of Managament and Finance, 4(1), 419-433.

Moździerz, M. (2020). Od odzyskania przez Polskę niepodległości do modernizmu lat 60. XX w. Przestrzeń/Urbanistyka/Architektura, 1, 107-122.

Myga-Piątek, U. (2011). Koncepcja zrównoważonego rozwoju w turystyce. Problemy Ekorozwoju-Problems of Sustainable Development, 6(1), 145-154.

Nawrocka, E. (2010). Rozwój turystyki i rozwój zrównoważony, Gospodarka a środowisko, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 140, 87-100.

Paprzyca, K. (2018). Natura-Architektura-Człowiek. Środowisko Mieszkaniowe, 22, 140-146.

Pawlicz, A., Sidorkiewicz, M. (2013). Ekologia jako podstawa innowacyjnego produktu hotelarskiego. Innowacje w zarządzaniu, 195-207.

Pearson, D. (2001). New organic architecture: the breaking wave. California: University of California Press.

Poskrobko, B. (1998). Zarządzanie środowiskiem. Warszawa: PWE.

Redclift, M. (2009). The environment and carbon dependence: Landscapes of sustainability and materiality. Current Sociology, 57(3), 369-388.

Solska, M. (2011). Architektura organiczna i bioniczna a nowoczesne technologie budowlane. Czasopismo Techniczne. Architektura, 108(2-A/2), 187-196.

Szuba, B. (2012). Systemy środowiskowe a lokalne otoczenie człowieka. Opole: Politechnika Opolska, Studia i Monografia.

Świstak, E., Świątkowska, M., Stangierska, D. (2016). Strategia zrównoważonego rozwoju w hotelarstwie na przykładzie grupy Accor. Handel Wewnętrzny, 1(360), 133-142.

Worłowska, M., Marko-Worłowska, M. (2011). Problemy ekologiczne w zielonej architekturze miasta. Proceedings of ECOpole, 5(1), 343-347.

Wright, F.L., Hitchcock, H.R. (1970). Frank Lloyd Wright. Thames and Hudson.

Zaręba D. (2010). Ekoturystyka. Warszawa: PWN.

Pobrania

Opublikowane

2021-12-26

Numer

Dział

Artykuły