Wycieczka jako metoda nauczania i wychowania uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

Autor

  • Beata Sufa Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej
  • Anna Winiarczyk-Raźniak Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.15.15

Słowa kluczowe:

edukacja wczesnoszkolna; metoda sondażu diagnostycznego; turystyka poznawcza; wycieczka

Abstrakt

Wycieczka jest jedną z najpopularniejszych form kontaktu z otaczającym człowieka środowiskiem. Jest to ważna metoda, stosowana w dydaktyce szkolnej, w której wykorzystywana jest jedna z ważniejszych funkcji turystyki: funkcja poznawcza. Celem opracowania było dokonanie przeglądu definicji dotyczących wycieczek szkolnych, określenie ich celów, funkcji i korzyści, jakie przynoszą w szkolnej edukacji. Dokonany przegląd wskazuje na złożoność problematyki i wieloaspektowość omawianej metody. Ponadto zadaniem, jakie sobie postawiono, przeprowadzając badania, było określenie, jakie jest znaczenie wycieczki jako skutecznej metody nauczania i wychowania uczniów w młodszym w wieku szkolnym. Za pomocą metody sondażu diagnostycznego zgromadzono materiał badawczy obejmujący opinie nauczycieli i uczniów na temat znaczenia i korzyści płynących z wycieczki szkolnej. Na podstawie wyników badań można zauważyć, że wycieczka jest powszechnie stosowaną metodą nauczania i wychowania w edukacji wczesnoszkolnej, organizowaną średnio kilka razy w roku szkolnym. Spełnia wiele ważnych funkcji oraz przynosi korzyści zarówno dla uczniów jak i nauczycieli, stanowiąc ciekawy element pracy pedagogicznej. Biorąc po uwagę wnioski z badań własnych, można uznać wycieczkę za efektywną metodę nauczania i wychowania. Łącząc w sobie elementy nauki, rozrywki i przygody wycieczka jest lubianą przez uczniów i atrakcyjną metodą nauczania i wychowania, docenianą przez doświadczonych nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.

Biogramy autorów

Beata Sufa - Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej

Beata Sufa, dr nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie. Obszar jej badań obejmuje: pedagogikę przedszkolną i wczesnoszkolną, psychopedagogikę twórczości, pedeutologię. Zainteresowania naukowe dotyczą: problematyki edukacji dzieci w wieku przedszkolnym i w młodszym wieku szkolnym, strategii rozwoju kreatywności i przedsiębiorczości dzieci w edukacji elementarnej, kompetencji nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Anna Winiarczyk-Raźniak - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografii

Anna Winiarczyk-Raźniak, dr, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Wydział Geograficzno-Biologiczny, Instytut Geografii, Zakład Geografii Społeczno-Ekonomicznej. Do jej zainteresowań badawczych należy geografia społeczna Ameryki Łacińskiej, w szczególności zróżnicowanie etniczno-kulturowe, turystyka w Ameryce Łacińskiej oraz hierarchie miast światowych i funkcje kontrolno-zarządcze miast kreowane przez korporacje.

Bibliografia

Babbie, E. (2004). Badania społeczne w praktyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Będkowska, H. (2005). Wycieczka do lasu. Poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów. Warszawa: MULTICO Oficyna Wydawnicza.

Bielski, J. (2005). Metodyka wychowania fizycznego i zdrowotnego. Kraków: Impuls.

Bińczyk, G. (2003). Krajoznawstwo i jego związki z turystyką. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Boczukowa, B. (2001). Szkolne wycieczki krajoznawcze. Edukacja i Dialog, 6.

Czajkowska, Z., Czajkowski, St., Krawczyk, M. (1964). Wycieczka uczy i wychowuje. Warszawa: PZWS.

Chmielewska, L. (1972). Wycieczka w wychowaniu plastycznym. Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych.

Czarnowski, A. (1974). Wędrówki górskie młodzieży szkolnej. Warszawa: Horyzonty.

Denek, K. (2002). Poza ławką szkolną. Poznań: Eruditus.

Denek, K. (2009). Edukacja pozalekcyjna i pozaszkolna. Poznań: WSPiA.

Domerecka, B. (2008). Jak organizować szkolną turystykę. Warszawa: MUNICIPIUM SA.

Drogosz, M. (2009). Krajoznawstwo i turystyka w szkołach i placówkach oświatowych. Warszawa: Wolters Kluwers Polska.

Gaworecki, W. (2003). Turystyka. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Gnitecki, J. (1999). Zarys pedagogiki ogólnej. Gorzów Wielkopolski: Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp.

Goźlińska, E. (2009). Jak przygotować wycieczkę szkolną? Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne.

Gruszka, J. (2002). Wycieczki – biwaki – obozy – kolonie. Jelenia Góra: Wydawnictwo Nauczycielskie – Spółka z o.o.

Janowski, I. (2004). Wycieczki szkolne. Kielce: Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Kaliński, M. (2002). Wycieczki dają okazję do rozwoju. Edukacja i Dialog, 6.

Kornak, A. S. (1979). Ekonomika turystyki. Warszawa: PWN.

Krawczyk, M. (1948). Wycieczki i ich organizacja i znaczenie, Warszawa: Wydawnictwo NK.

Kwilecki, K. (2013). Funkcje, motywy i potrzeby w turystyce. Materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Współczesne trendy w hotelarstwie, gastronomii i turystyce międzynarodowej”. Poznań. https://depot.ceon.pl/bitstream/handle/123456789/4221/Funkcje,%20%20motywy%20i%20potrzeby%20w%20turystyce.pdf (dostęp: 02.03.2020)

Lange, A. (2003). Wycieczka w edukacji. Nowe w Szkole, 3.

Lubański, K. (1984). Turystyka młodzieży szkolnej. W: K. Przecławski (red.), Turystyka a człowiek i społeczeństwo. Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych.

Łobożewicz, T., Bieńczyk, G. (2001). Podstawy turystyki. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomiczna.

Maszke, A.W. (2008). Metody i techniki badań pedagogicznych. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Merski, J. (2002). Turystyka kwalifikowana. Warszawa: Wyższa Szkoła Ekonomii.

Michl, W. (2011). Pedagogika przeżyć. Kraków: WAM.

Mika, M. (2007). Formy turystyki poznawczej. W: W. Kurek (red.), Turystyka, Warszawa: PWN, 198–232.

Palka, S. (2006). Metodologia badania. Praktyka pedagogiczna. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.

Paterka, S., Wieczorek, A., Gołaszewski, J. (2000). Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych. Poznań: AWF.

Pieter, J. (1975). Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.

Pięta, J. (2004). Pedagogika czasu wolnego. Warszawa: DRUKTUR.

Pilch, T. (1998). Zasady badań pedagogicznych. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Pilch, T., Bauman T. (2001). Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.

Podoski, J. (1973). Turystyka szkolna. Poradnik dla nauczycieli – kierowników wycieczek krajoznawczo – turystycznych młodzieży szkolnej. Warszawa: Sport i Turystyka.

Przecławski, K. (1973). Turystyka a wychowanie. Warszawa: Nasza Księgarnia.

Przecławski, K. (1986). Humanistyczne podstawy turystyki. Warszawa: Instytut Turystyki.

Von Rohrscheidt, A. (2016). Turystyka kulturowa. Fenomen, potencjał, perspektywy. Poznań: Wydawnictwo KulTour.pl

Sobocki, M. (2009). Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Sokołowski, S. (1996). Wykorzystanie obserwacji w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Życie Szkoły, 2.

Szkolak, A. (2009). Spacery i wycieczki jako niezbędny element rozwoju aktywności dziecięcej, W: J. Karczewska, M. Kwaśniewska (red.), Dziecko sześcioletnie w szkole. Kielce: Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP Spółka z o.o.

Sztumski, J. (2005). Wstęp do metod i technik badań społecznych. Katowice: Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” Sp. z. o. o.

Szulc, W. (1999). Wycieczki szkolne, wycieczki sentymentalne. Wychowanie na co Dzień, 7–8.

Szymański, S. (1978). Wycieczki szkolne do zabytków kultury. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne.

Węglińska, M. (2010). Jak pisać pracę magisterską. Poradnik dla studentów. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.

Wojtycza, J. (2000). Organizacja turystyki młodzieży szkolnej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej.

Zaczyński, W. (1995). Praca badawcza nauczyciela. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna.

Źródła internetowe:

http://kuratorium.krakow.pl/user/sok/MP_201702021338_0.pdf (dostęp 15.03.2017).

http://www.szp.jordanow.pl/index.php/en/home (dostęp 25.04.2017).

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Artykuły