Wpływ podnoszenia mrozowego na infrastrukturę drogową na północ od Krakowa oraz możliwości przeciwdziałania

Autor

  • Karol Augustowski Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.15.14

Słowa kluczowe:

podnoszenie mrozowe; posadowienie dróg; procesy mrozowe; zniszczenia nawierzchni drogowej

Abstrakt

Procesy mrozowe odgrywają dużą rolę w przekształcaniu powierzchni drogowej zarówno na obszarach wiejskich, jak i w miastach. Stopień tych przekształceń jest różny i najczęściej jest on większy na drogach o niższej kategorii. Pomimo znacznie większej przepustowości dróg krajowych i wojewódzkich większe zmiany zaobserwujemy na drogach powiatowych i gminnych. Wynika to najczęściej z niższych nakładów finansowych na właściwe przygotowanie podłoża przed budową / modernizacją takiej drogi. Współczynnik zniszczeń dla dróg krajowych wyniósł 0,07 dziur w nawierzchni / km, dla dróg wojewódzkich - 0,2, dla dróg powiatowych - 0,73, a dla dróg gminnych - 0,8. By zniszczenia nawierzchni drogowych były niższe stosuje się jedną z kilku metod ograniczających działanie procesów mrozowych. Zalicza się do nich metodę przechwycenia wody, metodę zastępowania materiału, metodę chemiczną, czy metodę czasowego dociążenia / odciążenia.

Bibliografia

Bieńka J., Dzienis T., Godlewski T., Kamela R., Radomska E. (2006). Wytyczne zimowego utrzymania dróg. Załącznik do Zarządzenia Nr 18 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 30 czerwca 2006 roku, Warszawa.

Ickiewicz I. (2009). Analiza zjawiska wysadziny zmarzlinowej dla celów inżynierskich. Czasopismo Techniczne, 5, 106, 63–70.

Gajewska B., Kraszewski C. (2015). Wybrane metody wzmacniania podłoża. Budownictwo drogowe i kolejowe, 24–29.

Jahn A. (1971). Lód i zlodowacenia. Warszawa: PWN.

Kalkan E. (2009). Effects of silica fume on the geotechnical properties of fine-grained soils exposed to freeze and thaw. Cold Regions Science and Technology, 58, 130–135.

Miyakawa I., Koyama M., Takahashi T. (1963). Frost-heave of roads in Hokkaido, Japan, Permafrost International Conference, 11–15 listopad 1963, Lafayette, Indiana, National Academy of Science, Washington, 497–502.

PN-81/ B-03020. Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statystyczne i projektowanie, Polski Komitet Normalizacji, Miar i Jakości.

Rafalski L., Ćwiąkała M., Gajewska B., Kraszewski C. (2018). Badania związane z podłożem nawierzchni drogowej. Inżynieria morska i geotechnika, 3, 165–170.

Rolla S. (1961). Walka z przełomami na drogach. Warszawa: Wydawnictwa Komunikacyjne.

Rui D., Ji M., Nakamur D., Suzuki T. (2018). Experimental study on gravitational erosion process of vegetation slope under freeze–thaw. Cold Regions Science and Technology, 151, 168–178.

Rzeźniczak J. (2007). Wzmacnianie słabych podłoży. Skuteczność wzmacniania słabych podłoży metodą udarową oraz przez statyczne przeciążenie i odciążenie. Geoinżynieria. Drogi, mosty, tunele, 12 (1), 34–42.

Simonsen E., Isacsson U. (1999). Thaw weakening of pavement structures in cold regions. Cold Regions Science and Technology, 29, 135–151.

Szruba M. (2018). Metody wzmacniania podłoża gruntowego w budownictwie drogowym. Nowoczesne budownictwo inżynieryjne, 4, 61–66.

Szwejkowski Z. (1999). Podstawy agrometeorologii. Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży.

Zawisza E., Franczak A. (2010). Wytrzymałość i mrozoodporność stabilizowanych popiołów lotnych. Drogownictwo, 6, 202–207.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Artykuły