Problemy demograficzne miast województwa małopolskiego

Autor

  • Agnieszka Brzosko-Sermak Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.15.13

Słowa kluczowe:

demografia; kurczenie się miast; miasta; starzenie się społeczeństwa; województwo małopolskie

Abstrakt

Artykuł podejmuje tematykę spowolnienia tempa rozwoju demograficznego oraz negatywnych trendów migracyjnych skutkujących depopulacją, które są coraz częściej analizowanymi problemami miast Polski. Przedmiotem analiz jest 61 miast województwa małopolskiego, a dokładniej ich sytuacja demograficzna i tendencje migracyjne ich mieszkańców. Odniesiono się również do prognoz demograficznych do roku 2050. Wykorzystano dane udostępnione przez Główny Urząd Statystyczny dla lat 2010–2018. Celem pracy jest przedstawienie zróżnicowania terytorialnego sytuacji demograficznej miast województwa małopolskiego, a w szczególności efektów postępującego procesu starzenia się mieszkańców i negatywnych trendów migracyjnych, mi.in. wynikających z suburbanizacji. Badane miasta w zdecydowanej większości borykają się z trudnościami wynikającymi z ubytku rzeczywistego liczby mieszkańców będącego rezultatem niskiego przyrostu, bądź ubytku naturalnego oraz ujemnego salda migracji. Sytuacja ta jest z wielu aspektów negatywna dla obecnego i przyszłego rozwoju miast, co gorsza, jest to trend obserwowany i utrzymujący się od blisko dekady. Jednocześnie zauważono stale zwiększający się współczynnik feminizacji oraz dalszą średnią trwania życia, co powinno być ważną informacją dla planowania strategicznego ośrodków miejskich z dużym udziałem seniorów.

Bibliografia

Chochorowska, A. (2017). Sytuacja demograficzna województwa małopolskiego – stan obecny i perspektywy. W: J. Hrynkiewicz, A. Potrykowska (red.), Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Tom VI. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa, 18–34.

Górka, Z., Brzosko-Sermak, A. (2011). Przemiany i funkcje miast regionu miejskiego Krakowa. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński.

GUS, (2014), Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

Haase, A., Hospers, G.J., Pekelsma, S., Rink, D. (2012). Shrinking Areas. Front-runners in Innovative Citizen Participation. Hague: EUKN.

Hrynkiewicz, J., Potrykowska, A. (red.). (2017). Sytuacja demograficzna Małopolski jako wyzwanie dla polityki społecznej i gospodarczej, Tom VI. Warszawa: Rządowa Rada Ludnościowa.

Jaroszewska, E., Stryjakiewicz, T. (2014). Kurczenie się miast w Polsce. W: T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Karwińska, A., Brzosko-Sermak, A. (2014). Dobrze funkcjonujące miasto: koncepcje, cechy, perspektywy rozwoju. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Kurek, S. (2014). Przestrzenne zróżnicowanie przemian demograficznych w Polsce w latach 2002‒2011. W: E. Klima (red.), Ludność, Mieszkalnictwo, Usługi – w 70. rocznicę urodzin Profesora Jerzego Dzieciuchowicza, Population, Housing, Services – 70th Anniversary of Professor Jerzy Dzieciuchowicz. „Space‒Society‒Economy” 13. Łódź: Department of Population and Services Studies, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 43‒73.

Schatz, L. (2010). What helps or hinders the adoption of “good planning” principles in shrinking cities? A comparison of recent planning exercises in Sudbury. Ontario and Youngstown, Ohio. Pozyskano z http://hdl.handle. net/10012/5199.

Stryjakiewicz, T. (red.). (2014). Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Szymańska, D., Biegańska, J. (2011). Obszary podmiejskie dużych miast w Polsce w świetle migracji stałych. W: M. Soja, A. Zborowski (red.), Człowiek w przestrzeni zurbanizowanej. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński, 83–98.

Reckien, D., Martinez-Fernandez, C. (2011). Why do cities shrink? European Planning Studies, 9(8): 1375–1397.

Wiechmann, T., Bontje, M. (2013). Responding to tough times: Policy and planning strategies in shrinking cities. European Planning Studies: 1–11.

Wiechmann, T., Wolff, M. (2014). Skala i przestrzenne zróżnicowanie procesu kurczenia się miast w Europie na przełomie XX i XXI w. W: T. Stryjakiewicz (red.), Kurczenie się miast w Europie Środkowo-Wschodniej. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe.

Winiarczyk-Raźniak, A., Raźniak, P. (2012). Migracje wewnętrzne ludności w polskich obszarach metropolitalnych u progu XXI wieku, Tom 604. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Artykuły