Wykorzystanie e-usług w udostępnianiu dziedzictwa kulturowego na przykładzie krakowskich muzeów

Autor

  • Anna Kolasińska Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.15.3

Abstrakt

We współczesnym świecie rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych stanowi podstawę funkcjonowania nowoczesnego społeczeństwa i przenika niemal we wszystkie aspekty życia. Budowanie gospodarki opartej na wiedzy, a także zaawansowane technologie informatyczne sprzyjają rozwojowi e-usług, które dynamicznie rozwijają się w różnych obszarach działalności człowieka, m.in. w turystyce i w kulturze. W niniejszym artykule przestawiono wyniki badań dotyczące poziomu dostępności wybranych e-usług w krakowskich muzeach, gdzie kultura w sposób wyjątkowy łączy się z turystyką. Badania przeprowadzono w oparciu o informacje i dostępnę e-usługi z poziomu oficjalnych stron internetowych krakowskich muzeów. Stwierdzono, że najczęstszą z oferowanych e-usług jest możliwość zakupu biletu on-line, która dostępna jest w 25,0% badanych placówek. Porównywalny wynik (23,7%) dotyczy także e-usługi polegającej na prezentowaniu zbiorów muzealnych on-line. Biorąc pod uwagę popularność Krakowa i jego oferty na światowym rynku turystyki należy się spodziewać, że w najbliższych latach poziom dostępu różnych e-usług będzie systematycznie się powiększał.

Bibliografia

Chiabai, A., Platt, S., Strielkowski, W. (2014). Eliciting users’ preferences for cultural heritage and tourism-related e-services: a tale of three European cities. Tourism Economics, 20(2), 263–277.

Dąbrowska, A. (2008). Rozwój rynku usług w Polsce. Uwarunkowania i perspektywy. Monografie i Opracowania, Szkoła Główna Handlowa, 548.

Flis, R., Szut, J., Mazurek-Kucharska B., Kuciński J. (2009). E-usługi – definicja i przykłady. Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe. Warszawa: PARP. Pozyskano z https://www.parp.gov.pl/.

Gontar B., Papińska-Kacperek J. (2012), E-Turystyka jako element koncepcji budowania inteligentnego miasta. Studia Informatica, 29.

GUS ( 2020, 30 stycznia). Pozyskano z https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica#

Janoś-Kresło, M. (2010). Zachowania konsumentów na rynku e-kultury w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (wynik badań). Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego 608, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu 15, 205–218.

Kasperska, E. (2015). Muzea jako produkt turystyczny. Implikacje wynikające z integracji Polski z Unią Europejską. Handel Wewnętrzny, 4, 88–99.

Kultura w 2018, (2020, 30 stycznia). Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Krakowie. Warszawa, Kraków 2019. Pozyskano z https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/kultura-turystyka-sport/kultura/kultura-w-2018-roku,20,2.html

Mazurek-Kusiak A. (2013). Marketingowe aspekty sprzedaży usług w Internecie na rynku czasu wolnego. Handel Wewnętrzny – rynek, przedsiębiorstwo, konsumpcja, marketing, 4, 125–136.

Mitsche, N., Strielkowski, W. (2016). Tourism e-services and Jewish heritage: a case study of Prague. European Journal of Tourism, Hospitality and Recreation, 7(3), 203–211.

Ramos-Soler, I., Martínez-Sala, A. M., Campillo-Alhama, C. (2019). ICT and the Sustainability of World Heritage Sites. Analysis of Senior Citizens’ Use of Tourism Apps. Sustainability, 11(11), 3203.

Ruch turystyczny w Krakowie w 2019 roku, (2020, 30 stycznia). Badania zrealizowane przez Małopolską Organizację Turystyczną dla Gminy Miejskiej Kraków, Wydział ds. Turystyki Urzędu Miasta Krakowa. Pozyskano z https://www.bip.krakow.pl/zalaczniki/dokumenty/n/258711/karta

Szewczyk, A. (2014). Analiza usług elektronicznych branży rozrywkowej i działalności kulturalnej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Studia Informatica, 35, 165–187.

Szopiński, T. (2012). E−konsument na rynku usług. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDe-Wu.pl.

Wolny, R. (2012). E-usługi jako przedmiot badań ekonomicznych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 95, 77–89.

Wolny, R. (2014). Rozwój rynku e-usług w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 353, 240–250.

Wolny, R. (2015). Zachowania konsumentów z Francji, Polski, Rumunii i Słowacji na rynku e-usług. Handel Wewnętrzny, 6(359), 205–215.

Wyszowska, I., Jędrysiak T. (2017). Turystyka muzealna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Zalasińska, K. (2013). Muzea publiczne. Studium administracyjnoprawne. Warszawa: Lexis Nexis Polska.

Pobrania

Opublikowane

2020-12-31

Numer

Dział

Artykuły