Zmienność migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej

Autor

  • Alina Haczek Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii
  • Agnieszka Kłos Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Polska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.13.12

Słowa kluczowe:

aglomeracja bielska; Bielsko-Biała, migracje; suburbanizacja

Abstrakt

Migracje ludności stanowią jeden z głównych elementów badań demograficznych i są cennym źródłem wiedzy o społeczeństwie. W opracowaniu dokonano analizy skali zjawiska migracji stałych na obszarze aglomeracji bielskiej – jednego z głównych elementów systemu osadniczego województwa śląskiego. W artykule posłużono się danymi statystycznymi Głównego Urzędu Statystycznego. Celem artykułu jest wskazanie zachodzących zmian w zakresie ruchu migracyjnego oraz ich wpływu na rozwój demograficzny regionu. Przedstawiono główne kierunki oraz skalę migracji ludności na pobyt stały. Na potrzeby niniejszego opracowania delimitacja obszaru została przyjęta za R. Krzysztofikiem (2008) i obejmuje miasto Bielsko-Biała oraz otaczający je powiat bielski.

Bibliografia

Długosz, Z. (1992). Typologia miast Polski w świetle wybranych parametrów migracji ludności. Kraków: Rozprawy habilitacyjne UJ. Nr 241.

Długosz, Z. (2007). Wybrane aspekty stałej emigracji ludności z Polski za granicę po 1989 roku, Czasopismo Geograficzne, 78 (1–2), 3–22 .

Dziewoński, K. (1992). Changes in migrational patterns during the crisis and reform in Poland, Geographia Polonica, 59, 83–86.

Jakóbczyk-Gryszkiewicz, J., Marcińczak, Sz., Siejkowska, A. (2010). Dynamika i skutki procesów urbanizacji w regionach miejskich po 1990 roku na przykładzie regionu miejskiego Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Kaczmarczyk, P. (2006). Współczesne migracje zagraniczne Polaków – skala, struktura oraz potencjalne skutki dla rynku pracy. Warszawa: Bezrobocie work.pl, Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności FISE.

Kajdanek, K. (2012). Suburbanizacja po polsku. Kraków: Wyd. Nomos.

Kłosowski, F., Runge,J. (2010). Migracje ludności w miastach województwa śląskiego w latach 1977–2006, Górnośląskie Studia Socjologiczne, Seria Nowa 1, 83–92.

Kłosowski, F., Runge, J. (2011). Changes in population and economy in Śląskie voivodship in the context of the suburbanization process, Bulletin of Geography. Socio-economic Series, 16, 89–106.

Korcelli, P. (1995). Aglomeracje miejskie w procesie transformacji, Zeszyty Naukowe IGiPZ PAN, 41.

Krzysztofik, R. (2006). Nowe miasta w Polsce w latach 1980–2007. Geneza i mechanizmy rozwoju. Próba typologii. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski.

Krzysztofik, R. (2008). Aglomeracje miejskie. W: M. Tkocz (red.), Województwo śląskie. Zarys geograficzno-ekonomiczny. Sosnowiec: Wydział Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski.

Kupiszewski, M. (2002). Modelowanie dynamiki przemian ludności w warunkach wzrostu znaczenia migracji międzynarodowych, Prace Geograficzne, 181.

Kurek, S., Gałka, J., Wójtowicz, M. (2014). Wpływ suburbanizacji na przemiany wybranych struktur demograficznych i powiązań funkcjonalno-przestrzennych w Krakowskim Obszarze Metrololitalnym. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP.

Lisowski, A., Grochowski, M. (2008). Procesy suburbanizacji. Uwarunkowania, formy i konsekwencje. W: Ekspertyzy do Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008–2033, KPZK – Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Olberek-Żyła, M. (2014). Demograficzno-społeczne oraz przestrzenne uwarunkowania rozwojowe gminy Jaworze (woj. śląskie), Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 7, 95–107.

Runge, J. (2007). Metody badań w geografii społeczno-ekonomicznej – elementy metodologii, wybrane narzędzia badawcze. Katowice: Wydawnictwo UŚ.

Słodczyk, J. (red.). (2002). Demograficzne i społeczne aspekty rozwoju miast. Opole: Wyd. Uniwersytetu Opolskiego.

Śleszyński, P. (2006). Demograficzny wymiar procesów suburbanizacji w Polsce po 1989 roku. W: S. Kozłowski (red.), Żywiołowe rozprzestrzenianie się miast. Narastający problem aglomeracji miejskich. Białystok-Lublin-Warszawa: Studia nad Zrównoważonym Rozwojem, nr 2, Wyd. Ekonomia i Środowisko, 105–123.

Webb, J. W. (1963). The natural and migrational components of population changes in England and Wales 1921–1931, Economic Geography, 39(2), 130–148. http://geoportal.powiat.bielsko.pl/ (2016, 27 czerwca)

Pobrania

Opublikowane

2019-12-30

Numer

Dział

Artykuły