Najczęściej wybierane kierunki turystyczne przez argentyńską Polonię na przykładzie mieszkańców Buenos Aires – badania pilotażowe

Autor

  • Kamila Ziółkowska-Weiss Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii
  • Ewelina Haras Uniwersytet Jagielloński, Kraków, Polska

DOI:

https://doi.org/10.24917/20845456.13.1

Słowa kluczowe:

destynacje turystyczne; Argentyna; Buenos Aires; Polonia; turystyka;

Abstrakt

Celem prezentowanego badania było określenie najczęściej wybieranych kierunków turystycznych przez argentyńską Polonię na przykładzie mieszkańców Buenos Aires. W tym celu przeprowadzone zostały w 2017 i 2018 roku pilotażowe badania ankietowe, dzięki którym uzyskana została informacja, gdzie Polonia podróżuje podczas krótkich wyjazdów weekendowych, jakie miejsca wybiera podczas wypoczynku w Argentynie oraz jakie miejsca wśród ankietowanych popularne są podczas wyjazdów zagranicznych. Jednym z pytań w kwestionariuszu ankietowym było pytanie dotyczące kwestii związanych z motywami podróżowania.
Jak wykazały badania, głównym motywem podróżowania przez argentyńską Polonię do Polski jest motyw sentymentalny, w pozostałych przypadkach dominuje motyw wypoczynkowy i poznawczy. W artykule zaprezentowane zostały również najbardziej popularne zdaniem ankietowanych regiony turystyczne w Argentynie oraz ocena atrakcyjności turystycznej Argentyny w oczach Polaków. W opracowaniu znajdują się również opisy wskazanych przez respondentów miejsc najbardziej atrakcyjnych turystycznie w Buenos Aires, takich jak Recolete, San Telmo, La Boca czy Monserrat.

Bibliografia

Alejziak, W. (2005). Aktualny stan i perspektywy rozwoju badań naukowych nad turystyką. W: R. Winiarski, W. Alejziak (red.), Turystyka w badaniach naukowych. Kraków: AWF, Rzeszów: WSIZ, 275–299.

Alejziak, W. (2008). Metodologia badań w turystyce. W: R. Winiarski (red.), Turystyka w naukach humanistycznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 140–164.

Bartkowski, T. (1986). O zakresach niektórych podstawowych pojęć nauki o turystyce turyzmie, Acta Universitatis Lodziensis, Turyzm, nr 2.

Bernhardson, W. (2001). Przewodnik po Argentynie. National Geographic.

Binkowski, M., Kaszowski, M. (2007). Podróże marzeń – Argentyna. Warszawa: Mediaprofit Sp. z.o.o

Boniface, B.G., Cooper, Ch. (1994). Worldwide destinations. The Geography of Travel & Tourism, Oxford: Butterworth-Heinemann.

Burkart, A.J., Medlik, S. (1981). Tourism: past, present and future. London: Heinemann.

Curuś, E. (1978). Polacy w Argentynie. Lublin: Polonijne Centrum Kulturalno-Oświatowe Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 44.

Delekta, A. (2013). Determinanty aktywności i destynacji turystycznych studentów dużego i małego ośrodka akademickiego. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

French, C.N., Craig-Smith, S.J., Collier, A. (1995). Principles of Tourism. Melbourne: Longman.

Jasiński, M., Kowalski, M. (2007). Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa?. W: A. Haber (red.), Ewaluacja expost. Teoria i praktyka badawcza. Warszawa: Polska

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, 97–114.

Groch, J., Mydel, R. (1999). Przeglądowy Atlas Świata – Ameryka Południowa. Kraków: Oficyna Wydawnicza, s. 372.

Kurek, W., (red.), (2011). Turystyka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, s. 540.

Liszewski, S. (1995). Przestrzeń turystyczna. Turyzm, nr 5, z. 2.

Liszewski, S. (2002). Turystyka jako zjawisko społeczno-gospodarcze. W: G. Gołemski (red.), Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Liszewski, S. (2009). Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej. W: T. Jażewicz (red.), Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku.

Malinowski, M., (2005). Ruch polonijny w Argentynie i Brazylii w latach 1989–2000. Warszawa: Centrum Studiów Latynoamerykańskich, Uniwersytet Warszawski.

Matczak, A. (1992). Model badań ruchu turystycznego. Studium metodologiczne, Acta Universitatis Lodziensis – Folia Geographica, nr 8.

Nowak, S. (2007). Metodologia badań społecznych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 59–61.

Olszycki, M. (2014). Ziemia czerwonych drzew – Polacy z Ameryki Południowej. Warszawa: Biblioteka Iberyjska, 383.

Ostrowski, S. (1988). Rozumienie turystyki. Problemy Turystyki, nr 3.

Paradowska, M. (1984). Podróżnicy i Emigranci – szkice z dziejów polskiego wychodźstwa w Ameryce Południowej. Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 218.

Parzych K. (2008). Zróżnicowanie przestrzenne zagranicznych destynacji turystycznych młodzieży na przykladzie wyjazdów turystycznych młodzieży licealnej Słupska i Częstochowy. Turystyka i Hotelarstwo, 14, 53–67.

Pearce, D.G. (1995). Tourism Today: A Geographical Analysis. Harlow: Longman Scientific&Technical.

Pyzik, S.P. (2004). Polacy w Argentynie i w innych krajach Ameryki Południowej. Warszawa: Fundacja Semper Polonia, 280.

Romanowska-Kindziuk, B. (red), (2004). Polonia argentyńska w piśmiennictwie polskim Antologia. Buenos Aires – Warszawa: Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, 508.

Stachowski, T. (1993). O pojmowaniu przestrzeni w geografii turyzmu. Acta Universitatis Nicolai Copernici.

Travis, A.S. (1989). Tourism destination area development. Tourism Marketing and Management Handbook. New York: Prentice Hall.

Um, S., Crompton, J.L. (1990). Attitude determinants in tourism destination choice. Annuals of Tourism Research, 17(3), 432–448.

Warszyńska, J., Jackowski, A. (1978). Podstawy geografii turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.

Włodarczyk, B. (2009). Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju. Łódź: Wydawnictwo UŁ.

Wróbel, A.H. (2002). Historia duszpasterstwa polskiego w Argentynie w latach 1897–1997. Buenos Aires: CESLA

Wróbel, A.H. (1991). Pod Krzyżem Południa, Buenos Aires. Polska Misja Katolicka w Martin Coronado.

Wróbel, A.H. (2004). Wkład Kościoła Polskiego w Ewangelizację Argentyny. Buenos Aires: Polska Misja Katolicka w Martin Coronado.

Ziółkowska-Weiss, K. (2017). Czynniki ekonomiczne warunkujące aktywność i destynacje turystyczne chicagowskiej Polonii. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 31 (3), 32-49.

Ziółkowska-Weiss., K. (2018). Aktywność i destynacje turystyczne Polonii mieszkającej w Wielkiej Metropolii Chicagowskiej. Kraków: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Prace Monograficzne 836

Pobrania

Opublikowane

2019-12-28

Numer

Dział

Artykuły