Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach województwa łódzkiego. Wybrane problemy

Autor

  • Anita Kulawiak Uniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej

Słowa kluczowe:

gospodarka małych miast, małe miasto, przedsiębiorczość, region łódzki

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano przedsiębiorczość w najmniejszych miastach regionu łódzkiego, za które uznano ośrodki liczące do 5 tys. mieszkańców. W szczególności w miastach, prześledzono i zidentyfikowano tempo oraz kierunek rozwoju podmiotów gospodarczych, a także podjęto próbę zweryfikowania czy i na ile wielkość miasta mierzona liczbą jego mieszkańców determinuje tempo i rodzaj podejmowanej w mieście działalności gospodarczej. Badania dotyczyły okresu między 2004, a 2014 rokiem i wykorzystano w nich następujące dane: liczbę podmiotów gospodarczych ogółem, liczbę przedsiębiorców - osób fizycznych, liczbę spółek prawa handlowego, w tym z kapitałem zagranicznym oraz liczbę podmiotów z uwzględnieniem wybranych sekcji PKD. Ponadto, w artykule przeanalizowano także wszystkie strategie rozwoju badanych miast pod kątem ujęcia w nich kwestii związanych z przedsiębiorczością. W toku badań stwierdzono, że liczba mieszkańców miasta tylko w niewielkim stopniu determinuje poziom aktywności przedsiębiorczej jego mieszkańców. Dużo bardziej istotna jest ogólna sytuacja społeczno-gospodarcza miasta oraz zaufanie jego mieszkańców do lokalnego rynku.

Bibliografia

Brdulak, J., Kulikowski, M. (red.) (2004). Przedsiębiorczość – stymulatorem rozwoju. Warszawa: Instytut Wiedzy SGH.

Czarnecka, A., Kłodziński, M. (2010). Przedsiębiorczość pozarolnicza na obszarach wiejskich regionów zielonych płuc. Zagadnienia ekonomiki rolnej, 3, 63–78.

Fierla, I., Kuciński, K. (red.) (1999). Lokalne uwarunkowania przedsiębiorczości. Monografie i opracowania. Warszawa: SGH, 499.

Gaczek, W. (2003). Zarządzanie w gospodarce przestrzennej. Bydgoszcz–Poznań: Oficyna Wydawnicza Branta, 13–14.

Kamińska, W. (2006). Pozarolnicza indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988–2003. Prace Geograficzne, 203.

Korcelli, P. (2008). System osadniczy Polski – tendencje i uwarunkowania przemian. W: T. Markowski (red.), Koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju a wizje i perspektywy rozwoju przestrzennego Europy. Warszawa: Studia KPZK, 31.

Kulawiak, A. (2006). Przedsiębiorca jako uczestnik i twórca procesów transformacji. Przykład Łodzi. W: A. Jewtuchowicz, A. Suliborski (red.), Przestrzenne zróżnicowanie procesów transformacji społeczno-gospodarczej w regionie łódzkim. Łódź: Wyd. UŁ, 159–181.

Kulawiak, A. (2013). Społeczne uwarunkowania rozwoju sektora usług w małych miastach. Przykład Uniejowa. W: B. Bartosiewicz, T. Marszał (red.), Przestrzeń publiczna i sektor usług w małych miastach. Folia Geographica Socio-Oeconomica, 15. Łódź: Wyd. UŁ, 115–126.

Kulawiak, A. (2016). Rozwój Uniejowa jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. W: M. Matejun (red.), Studia ekonomiczne regionu łódzkiego. Łódź: Wyd. PTE, 227–238.

Nowak, M., Kicka, E. (2012). Przedsiębiorczość w małych miastach województwa zachodniopomorskiego. Samorząd Terytorialny, 5.

Nowak, M., Lusarczyk, M. (2010). Przedsiębiorczość w najmniejszych miastach w Polsce. Studia Prawniczo-Ekonomiczne t. LXXXI, Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 330–341.

Płazik, M., Rachwał, T. (2015). „Przedsiębiorczy region” – zarys koncepcji w świetle analizy roli przedsiębiorczości w krajowej strategii rozwoju regionalnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 11, 37–49.

Suliborski, A., Walkiewicz, D. (2009). Współczesne zróżnicowanie społeczno-gospodarcze województwa łódzkiego. W: K. Badziak, M. Łapa (red.), Województwo łódzkie 1919–2009. Studia i materiały. Łódź: Polskie Towarzystwo Historyczne, 243–250.

Zioło, Z. (2016). Przedsiębiorczość w rozwoju układów lokalnych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 6–17.

Pobrania

Opublikowane

2016-12-30

Numer

Dział

Artykuły