Przemiany demograficzne małych miast województwa małopolskiego w latach 1975-1997

Autor

  • Agnieszka Kwiatek-Sołtys Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii

Abstrakt

The article deals with the problem of demographic changes in small towns of Małopolska province between 1975-97. Dynamic of population growth, birth-rate, migration balance and the age structure of small towns are analyse in the paper.

Bibliografia

Krakowska A. (1987). Rola migracji w procesie zaludniania miast i gmin Przemiany demograficzne województwa bielskiego w latach 1975-86. Bielsko-Biała: WUS

Kuciński K., Rakowski W. (1982). Emigracja w procesie wyludniania się wsi w woj. nowosądeckim. Rocznik Sądecki, XVII, 297-333

Kwiatek-Sołtys A. (1996). Czynniki rozwoju demograficznego małych miast w zapleczu Krakowa. W: Problemy społeczne rozwoju regionalnego. Materiały konferencji naukowej, Sosnowiec: UŚ, Wydział Nauk o Ziemi, 37-43

Kwiatek-Sołtys A. (1998). Zagadnienia współczesnych przemian funkcjonalnych małych miast południowej Polski, na przykładzie woj. tarnowskiego. Konwersatorium Wiedzy o Mieście, X

Rajman J. (1980). Procesy demograficzne w strefie podmiejskiej Krakowa. W: Rola i funkcje aglomeracji miejskich na przykładzie Krakowa i Ostrawy. Kraków: PTG, 95-102

Rajman J. (1989). Studia nad urbanizacją południowej Polski. Kraków: Wyd. Nauk. WSP

Rajman J., Kwiatek-Sołtys A. (1998). Rola małych miast w kształtowaniu struktury przestrzennej wiejskiego zaplecza na przykładzie województw południowej Polski. Zeszyty Naukowe WSliZ, 5

Runge J. (1998). Przemiany demograficzne w województwach Polski Południowej w latach 1975-1995. Zeszyły Naukowe WSliZ, 5

Pobrania