Wykorzystanie i stan infrastruktury narciarskiej w gminie Krynica-Zdrój w świetle badań ankietowych. Wyniki badań pilotażowych

Sławomir Dorocki

Abstrakt


Od prawie dwóch wieków turyści krajowi i zagraniczni przybywają do Krynicy kuszeni walorami przyrodniczymi oraz rozbudowaną infrastrukturą. Współcześnie rozwój uzdrowiska powiązany jest w dużej mierze z rozwojem usług rekreacyjnych i sportowych. Lokalizacja kolei gondolowej na Jaworzynie Krynickiej wpłynęła na intensyfikację regionalnego narciarstwa oraz zmiany w strukturze gości kurortu. W okresie przeprowadzonych badań na terenie gminy Krynicy-Zdroju działało siedem ośrodków narciarskich w tym dwa w Tyliczu, wchodzącego w skład gminy uzdrowiskowej. Na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych w sezonie narciarskim 2012/213 dokonano próby określenia preferencji klientów stacji narciarskich oraz wykorzystania infrastruktury narciarskiej i towarzyszącej. Badania przeprowadzono w dwóch najpopularniejszych stacjach narciarskich: dużym kompleksie Jaworzyna Krynicka oraz na stacji rodzinnej Master-Ski w Tyliczu. Ankietą objęto również stację narciarską Arena w Słotwinach. Na podstawie otrzymanych wyników należy stwierdzić, że wszytkie badane stacje zyskały uznanie w oczach klientów. Potwierdziło to zasadne dokonanie specjalizacji wyciągów przez inwestorów. Klienci stacji narciarskich wykazują dużą aktywność konsumencką w stosunku do innych działów gospodarki: hotelarstwa, gastronomii czy handlu. Dalszy rozwój gminy Krynicy-Zdroju powinien być nadal silnie powiązany ze sportami zimowymi, przy równoczesnej konsolidacji infrastruktury narciarskiej oraz poszerzenia ofert towarzyszących wyjazdom na narty.

Słowa kluczowe


Jaworzyna; Krynica; narciarstwo; narty; stacje narciarskie; Tylicz; wyciągi

Bibliografia


Argasiński, W. (2014). Korzyści z partnerstwa w turystyce (na przykładzie programu marketingowego Karta Tatrzańska). Handel Wewnętrzny, 6(353), 157–170.

Bajgier-Kowalska, M. (2015). Funkcjonowanie ośrodków spa i wellness w Polsce na przykładzie obiektów komercyjnych i sanatoryjnych w Krynicy-Zdroju. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 9, 9–23.

Berbeka, J. (2014). Strategiczne znaczenie ośrodków narciarskich i turystycznych dla gospodarki narodowej. Referat wygłoszony na konferencji Polskich Stacji Narciarskich i Turystycznych Sporty zimowe i turystyka w symbiozie. Zrozumienie dynamiki rynku turystycznego kluczem do sukcesu branży narciarskiej. 2–4 czerwca 2014 r. w Białce

Tatrzańskiej.

Borowiec, M., Dorocki, S. (2014). Rozwój Krynicy-Zdroju jako wynik przedsiębiorczych działań władz samorządowych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 10, 267–284.

Chudy-Hyski, D. (2005). Analiza wybranych elementów infrastruktury gmin górskich jako obszarów recepcji narciarstwa w Polsce. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3, 5–17.

Čuka, P., Dorocki, S., Rachwal, T., Rettinger, R. (2015). Development of ski infrastructure as a factor of local development vs. environmental sustainability: the case of Krynica-Zdroj (Poland). 15th International Multidisciplinary Scientific GeoConference SGEM 2015, SGEM2015 Conference Proceedings, Book 5 Vol. 3, 189–196, DOI: 10.5593/SGEM2015/B53/S21.024.

Dorocki, S. (1999). Monografia społeczno-gospodarcza gminy Krynica. Krynica: UG Krynica.

Dorocki, S. (2014). Tourist regions as places of development of innovativeness, Current Issues of Tourism Research, 4, 50–57.

Dorocki, S. (2007). Stacja Narciarska „Wierchomla” – lokalny ośrodek aktywizacji gospodarczej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 3, 81–87.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2013). Impact of natural resources on the development of spa industry in Krynica-Zdroj. Geoconference on Ecology, Economics, Education and Legislation, SGEM 2013, Vol. II, Book Series: International Multidisciplinary Scientific GeoConference-SGEM, 89–96, DOI: 10.5593/SGEM2013/BE5.V2/S21.012,309–316.

Dorocki, S., Brzegowy, P. (2014). Ski and spa tourism as local development strategy – the case of Krynica Zdrój (Poland). Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia Geographica, 5, 88–116.

Dorocki, S., Raźniak, P., Obirek, D. (2014). Rozwoju infrastruktury narciarskiej w Polsce i na terenie Podhala w świetle badań ankietowych. Prace Komisji Geografii Przemysłu Polskiego Towarzystwa Geograficznego, 28, 59–77.

Dorocki, S., Szymańska, A., Zdon-Korzeniowska, M. (2013). Polskie gospodarstwa agroturystyczne w dobie kryzysu gospodarczego. Przedsiębiorczość – Edukacja, 9, 175–184.

Dorward, S., Moreau, P. (1997). French Ski Resorts and North American Competition. Cahiers Espace, 51, 48–51.

Fächer, S. (1925). Towarzystwa narciarskie w okresie lat 1914–24. Narciarstwo Polskie. Rocznik Polskiego Związku Narciarskiego Tom I. Kraków: Związek Główny Polskiego Związku Narciarskiego, 63–84.

Flagestad, A., Hope, Ch.A. (2001). Strategic Success in Winter Sports Destinations: a Sustainable Value Creation Perspective. Tourism Management, 22, 445–461.

Hudson, S., Ritchie, B., Timur, S. (2004). Measuring Destination Competitiveness: An Empirical Study of Canadian Ski Resorts. Tourism and Hospitality Planning & Development, 1, 79–94.

Krzesiwo, K. (2014). Rozwój i funkcjonowanie stacji narciarskich w polskich Karpatach. Kraków: Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Krzesiwo, K. (2015). Rozwój turystyki narciarskiej w świetle idei zrównoważonego rozwoju – stan badań. Prace Geograficzne, 141, 117–140.

Krzesiwo, K. (2016). Społeczne i gospodarcze aspekty rozwoju turystyki narciarskiej. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 233–244.

Krzesiwo, K., Mika, M. (2011). Ocena atrakcyjności turystycznej stacji narciarskich w świetle zagadnienia ich konkurencyjności – studium porównawcze Szczyrku i Białki Tatrzańskiej. Prace Geograficzne, 125, 95–110.

Kurek, W. (2004). Turystyka na obszarach górskich Europy, Kraków: IGiGP UJ.

Mika, M. (2014). Założenia i determinanty podtrzymywalności lokalnego rozwoju turystyki. Kraków: Instytut Geografii i gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.

Mirek, J. (2011). Sport i rekreacja jako czynnik podnoszenia atrakcyjności gmin uzdrowiskowych na przykładzie Krynicy-Zdroju. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 79, 303–318.

Sánchez Pulido, L., Daries Ramón, N., & Cristóbal Fransi, E. (2016). Economic sustainability and financial situation of the alpine ski resorts on the Catalan Pyrenees. Intangible Capital, 12(5), 1451–1483. DOI: http://dx.doi.org/10.3926/ic.823.

Skalska, T. (2012). Wykorzystanie cen jako narzędzia konkurowania na rynku turystycznym w warunkach kryzysowych. Zeszyty Naukowe, Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej, 35, 21–36.

Telega, E. (2016). Wykorzystanie zasobów naturalnych jako przejaw oddolnej przedsiębiorczości w gminie Rymanów. Niepublikowana praca dyplomowa, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, Instytut Geografii, Zakład Przedsiębiorczości i Gospodarki Przestrzennej.

Teneta-Płotkowiak, J., Swędzioł, W. (2006). Zagospodarowanie turystyczne w gminie Krynica-Zdrój. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 1(9), 267–277.

Żemła, M., Żemła, A. (2006). Wpływ czynników lokalizacji na konkurencyjność ośrodka narciarskiego. Turyzm, 16, 1, 71–83.


Pełny tekst: PDF

Refbacks

  • There are currently no refbacks.